Wzór odstąpienia od umowy

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta do korespondencji:

Numer telefonu/email do kontaktu:

Blask Monika Zyśko
ul.Mysia 3
00-496 warszawa
zyskomonika@wp.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu                        i dotyczącej zakupu następującego towaru/ów:

  •  
  •  
  •  

za cenę:                     PLN

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu:

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

 

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.